[Xen-changelog] [xen-unstable] Convert XendPIFMetrics into an autoplug class.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Xen-changelog] [xen-unstable] Convert XendPIFMetrics into an autoplug class.

Xen patchbot-unstable
# HG changeset patch
# User Ewan Mellor <[hidden email]>
# Date 1174953245 -3600
# Node ID f6c38a084bef70bbf95816ae3b035ac8cb706339
# Parent  75c797744eb4d216cdfbf0510a341f88e44e3aed
Convert XendPIFMetrics into an autoplug class.

Signed-off-by: Ewan Mellor <[hidden email]>
---
 tools/python/xen/xend/XendAPI.py        |   20 +++++---------------
 tools/python/xen/xend/XendPIFMetrics.py |    8 +++++---
 2 files changed, 10 insertions(+), 18 deletions(-)

diff -r 75c797744eb4 -r f6c38a084bef tools/python/xen/xend/XendAPI.py
--- a/tools/python/xen/xend/XendAPI.py Tue Mar 27 00:48:46 2007 +0100
+++ b/tools/python/xen/xend/XendAPI.py Tue Mar 27 00:54:05 2007 +0100
@@ -34,6 +34,7 @@ from xen.xend.XendLogging import log
 from xen.xend.XendLogging import log
 from xen.xend.XendNetwork import XendNetwork
 from xen.xend.XendTask import XendTask
+from xen.xend.XendPIFMetrics import XendPIFMetrics
 from xen.xend.XendVMMetrics import XendVMMetrics
 
 from xen.xend.XendAPIConstants import *
@@ -438,8 +439,9 @@ class XendAPI(object):
         }
 
         autoplug_classes = {
-            'network'    : XendNetwork,
-            'VM_metrics' : XendVMMetrics,
+            'network'     : XendNetwork,
+            'VM_metrics'  : XendVMMetrics,
+            'PIF_metrics' : XendPIFMetrics,
         }
 
         # Cheat methods
@@ -1071,20 +1073,8 @@ class XendAPI(object):
     def PIF_metrics_get_all(self, _):
         return xen_api_success(XendNode.instance().pif_metrics.keys())
 
-    def _PIF_metrics_get(self, ref):
+    def _PIF_metrics_get(self, _, ref):
         return XendNode.instance().pif_metrics[ref]
-
-    def PIF_metrics_get_record(self, _, ref):
-        return xen_api_success(self._PIF_metrics_get(ref).get_record())
-
-    def PIF_metrics_get_io_read_kbs(self, _, ref):
-        return xen_api_success(self._PIF_metrics_get(ref).get_io_read_kbs())
-
-    def PIF_metrics_get_io_write_kbs(self, _, ref):
-        return xen_api_success(self._PIF_metrics_get(ref).get_io_write_kbs())
-
-    def PIF_metrics_get_last_updated(self, _1, _2):
-        return xen_api_success(now())
 
 
     # Xen API: Class VM
diff -r 75c797744eb4 -r f6c38a084bef tools/python/xen/xend/XendPIFMetrics.py
--- a/tools/python/xen/xend/XendPIFMetrics.py Tue Mar 27 00:48:46 2007 +0100
+++ b/tools/python/xen/xend/XendPIFMetrics.py Tue Mar 27 00:54:05 2007 +0100
@@ -39,11 +39,13 @@ class XendPIFMetrics:
             return pifs_util[pifname][n]
         return 0.0
 
+    def get_last_updated(self):
+        import xen.xend.XendAPI as XendAPI
+        return XendAPI.now()
+
     def get_record(self):
-        import xen.xend.XendAPI as XendAPI
         return {'uuid'         : self.uuid,
-                'PIF'          : self.pif.uuid,
                 'io_read_kbs'  : self.get_io_read_kbs(),
                 'io_write_kbs' : self.get_io_write_kbs(),
-                'last_updated' : XendAPI.now(),
+                'last_updated' : self.get_last_updated(),
                 }

_______________________________________________
Xen-changelog mailing list
[hidden email]
http://lists.xensource.com/xen-changelog