[xen-unstable] x86: Fix read/write control-register in x86_emulate().

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[xen-unstable] x86: Fix read/write control-register in x86_emulate().

Xen patchbot-unstable
# HG changeset patch
# User Keir Fraser <[hidden email]>
# Date 1195921017 0
# Node ID 2e7fcea74cb1117640c7ba6a2152d42223335259
# Parent  b92239112869819849028a7f333ed439bf2c8bd4
x86: Fix read/write control-register in x86_emulate().
Signed-off-by: Keir Fraser <[hidden email]>
---
 xen/arch/x86/x86_emulate.c |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff -r b92239112869 -r 2e7fcea74cb1 xen/arch/x86/x86_emulate.c
--- a/xen/arch/x86/x86_emulate.c Sat Nov 24 13:40:23 2007 +0000
+++ b/xen/arch/x86/x86_emulate.c Sat Nov 24 16:16:57 2007 +0000
@@ -2291,7 +2291,7 @@ x86_emulate(
                      ? ops->write_dr(modrm_reg, src.val, ctxt)
                      : X86EMUL_UNHANDLEABLE)
                   : (ops->write_cr
-                     ? ops->write_dr(modrm_reg, src.val, ctxt)
+                     ? ops->write_cr(modrm_reg, src.val, ctxt)
                      : X86EMUL_UNHANDLEABLE));
         }
         else
@@ -2305,7 +2305,7 @@ x86_emulate(
                      ? ops->read_dr(modrm_reg, &dst.val, ctxt)
                      : X86EMUL_UNHANDLEABLE)
                   : (ops->read_cr
-                     ? ops->read_dr(modrm_reg, &dst.val, ctxt)
+                     ? ops->read_cr(modrm_reg, &dst.val, ctxt)
                      : X86EMUL_UNHANDLEABLE));
         }
         if ( rc != 0 )

_______________________________________________
Xen-changelog mailing list
[hidden email]
http://lists.xensource.com/xen-changelog